Všeobecné obchodné podmienky

I.Definícia pojmov
1.    Všeobecné obchodné podmienky. Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj „VOP“) sa rozumejú VOP, ktoré upravujú vzájomné práva a povinnosti Záujemcu a Zákazníka a sú zverejnené Poskytovateľom na Portáli.

2.    Poskytovateľ je prevádzkovateľom obchodnej platformy – Portálu ktorý je členený na Inzertné sekcie jednotlivých Dodávateľov Služieb a/alebo Tovaru, prostredníctvom ktorej majú Dodávatelia príležitosť uzatvoriť so Zákazníkom kúpnu zmluvu, zmluvu o poskytnutí služieb, alebo inú zmluvu, ktorej predmetom bude najmä poskytnutie služieb a/alebo dodanie tovaru Zákazníkovi Záujemcom.

3.    Portál. Portálom je rozumie internetová stránka www.zpivnice.sk vrátane všetkých jej subdomén, ktorého prevádzkovateľom ako aj výhradným držiteľom uvedených domén je Poskytovateľ.

 4.   Subdoména Portálu. Subdoménou Portálu sa rozumie časť Portálu, ktorej výlučným držiteľom a prevádzkovateľom je Poskytovateľ, a ktorá je vyhradená výlučne konkrétnemu Záujemcovi a je odlíšená od iných častí Portálu technicky, graficky, ako aj obchodnými údajmi Záujemcu.

5.    Záujemca. Záujemcom sa rozumie bližšie nešpecifikovaný otvorený počet fyzických ako aj právnických osôb predávajúcich a/alebo dodávateľov, ktorým Poskytovateľ umožňuje ponúkať Tovary a/alebo  Služby pre Zákazníka prostredníctvom Portálu, (ďalej aj „Predávajúci“ alebo „Dodávateľ“).

6.    Inzertná sekcia. Inzertnou sekciou sa rozumie virtuálny priestor na Portáli prostredníctvom ktorého Záujemca ponúka Tovary a/alebo Služby pre tretie osoby - Zákazníkov. Každý Záujemca má vytvorenú Inzertnú sekciu technicky umiestnenú na osobitnej Subdoméne Portálu.

7.    Tovar. Tovarom sa rozumie najmä tovar vyrobený úplne a/alebo čiastočne Záujemcom, spravidla víno a/alebo produkty aspoň čiastočne vyrobené z hrozna, prípadne iné produkty súvisiace s výrobou vína a pestovaním viniča (hrozna).

8.    Služby. Službami sa rozumejú najmä služby poskytované Záujemcom Zákazníkovi, ktoré aspoň čiastočne súvisia s výrobou alebo konzumáciou vína alebo iných domácich produktov, pestovaním viniča alebo gastronómiou.

9.    Zákazník. Na účely tejto zmluvy sa Zákazníkom rozumie fyzická alebo právnická osoba ktorá si objedná Tovar a/alebo Službu/y prostredníctvom Portálu od Záujemcu.

10.    Spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

11.    Podnikateľ. Podnikateľom sa rozumie: osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

12.    Sledovanie tovaru. Sledovaním tovaru sa rozumie funkcionalita Portálu, ktorá umožňuje Poskytovateľovi, Záujemcovi a Zákazníkovi sledovanie stavu vybavenia objednávky Zákazníka.II. Základné ustanovenia


1.    Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie Tovaru Zákazníkovi Záujemcom, a/alebo zmluvy o dielo, a/alebo nepomenovanej zmluvy, ktorých predmetom je poskytnutie Služieb Zákazníkovi Záujemcom, kedy na jednej strane figuruje Predávajúci, riadne označený na Portáli, (obchodné meno, sídlo, IČO, údaje o zápise do príslušného registra) ako zmluvná strana poskytujúca hore uvedené plnenie a na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ (ďalej aj „Zákazník“), ktorý môže byť spotrebiteľom alebo podnikateľom.

2.    Právne vzťahy Predávajúceho so Spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

3.    Právne vzťahy Predávajúceho so Zákazníkom, ktorým je Podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a Zákazníkom sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

4.    Zákazník zadaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok a Spôsob dopravy Tovaru, podmienkami dodania objednávanej Služby a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

5.    Kópiu VOP dostane Zákazník ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

6.    Zákazník si je vedomý, že mu kúpou Tovaru, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov Dodávateľa alebo tretích subjektov. 


III.Kúpna zmluva
1.    Ak je Zákazníkom Spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného Tovaru Dodávateľom na Portál, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Zákazníkom spotrebiteľom a prijatím objednávky Dodávateľom. Toto prijatie Dodávateľ bezodkladne potvrdí Zákazníkovi informatívnym emailom na zadanú emailovú adresu, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Prílohou potvrdenia je aktuálne znenie VOP a Reklamačného poriadku.

2.    Uzatvorenú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo zrušiť len dohodou zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.

3.    Ak je Zákazníkom Podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka Tovaru Podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho Dodávateľa kupujúcemu Podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú z uzatvorenej kúpnej zmluvy, budú posudzované výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ je znenie zmluvy dvoj alebo viacjazyčné rozhodujúcim je znenie kúpnej zmluvy vyhotovené v slovenskom jazyku.

4.    Uzatvorená kúpna zmluva je Dodávateľom archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím osobám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

5.    Zákazník má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú pre zmluvné strany k dispozícii na Portáli čím je umožnená ich archivácia a reprodukcia. 

6.    Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Zákazník používa.IV. Iná zmluva
1.    Ak je Zákazníkom Spotrebiteľ, návrhom na uzavretie zmluvy o dielo alebo inej zmluvy je umiestnenie ponúkanej Služby Dodávateľom na Portál, pričom zmluva vzniká odoslaním objednávky Zákazníkom spotrebiteľom a prijatím objednávky Dodávateľom. Toto prijatie Dodávateľ bezodkladne potvrdí Zákazníkovi informatívnym emailom na zadanú emailovú adresu, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Prílohou potvrdenia je aktuálne znenie VOP a Reklamačného poriadku.

2.    Uzatvorenú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo zrušiť len dohodou zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.

3.    Ak je Zákazníkom Podnikateľ, návrhom na uzavretie zmluvy je Podnikateľom odoslaná objednávka ktorej súčasťou je najmä predmet zmluvy, cena a termín realizácie. Samotná zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Dodávateľa Podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú z uzatvorenej zmluvy, budú posudzované výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ je znenie zmluvy dvoj alebo viacjazyčné rozhodujúcim je znenie kúpnej zmluvy vyhotovené v slovenskom jazyku.

4.    Uzavretá zmluva je Dodávateľom archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Zákazník má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na Portáli, čím je umožnená ich archivácia a reprodukcia.  Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Zákazník používa.


V. Bezpečnosť a ochrana informácií
1.    Dodávateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy a marketingových akcií Dodávateľa prípadne Poskytovateľa a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného Tovaru a/alebo Služby (najmä oznámenie (obchodného) mena, adresy dodania, kontaktných informácií a pod.). Dodávateľ postupuje tak, aby chránený subjekt ktorý poskytuje (osobné )údaje neutrpel ujmu na svojich právach. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Zákazníkom Dodávateľovi za účelom splnenia objednávky ako aj na účely marketingových akcií Dodávateľa resp. Poskytovateľa, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z. z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Zákazník dáva Dodávateľovi svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu zmluvy a využitie pre marketingové účely (najmä pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms a pod.), a to až do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu Zákazníka s týmto spracovaním zaslaným Dodávateľovi. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktných údajov na Portáli. Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom kontaktných údajov) vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu.VI. Prevádzková doba

1. Objednávky prostredníctvom Portálu (internet) sú prijímané 24 hodín denne.


VII.Ceny
    1. Všetky ceny sú zmluvné.

    2. Na portáli sú zverejnené vždy aktuálne a platné ceny.

    3. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť.

    4. Cena za dopravu Tovaru je účtovaná osobitne.

    5. Akciové ceny platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú.

    6. Pôvodná cena znamená cenu Tovaru a/alebo Služby, za ktorú bol predmetný Tovar a/alebo Služba ponúkaná, bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií. 


VII. Objednávanie Tovaru a Služieb
1.    Zákazník dostane Tovar a/alebo Služby za cenu platnú v čase objednania. Zákazník Spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH , pokiaľ je Dodávateľ platcom DPH, a prípadne ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky Tovaru a/alebo Služby.

2.    Dodávateľ je povinný predávať Tovar v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha Tovaru.


VIII. Odstúpenie od zmluvy
1.    Zákazník, ktorým je Spotrebiteľ má právo v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) od takto uzavretej zmluvy odstúpiť a to aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí Služby, za podmienky, že v uvedenej lehote zašle svoj písomný prejav vôle o odstúpení od zmluvy Dodávateľovi.

2.    Právo podľa ods. 1 má Zákazník Spotrebiteľ aj v prípade, ak si Tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta Dodávateľa.

3.    Prejav vôle o odstúpení od zmluvy je Spotrebiteľ povinný zaslať na adresu prípadne e-mail Dodávateľa zverejnený na Portáli.

4.    Tovar je Zákazník Spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, nepoškodený, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom Tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený Tovar nekompletný či poškodený, môže Dodávateľ vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Peniaze za vrátený Tovar budú Zákazníkovi Spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

5.    Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmlúv: 

  -  na poskytovanie Služieb, ak s plnením Služby bolo so súhlasom Spotrebiteľa začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,

 -  na dodávku Tovaru a/alebo Služieb, ktorých cena závisí na odchýlkach finančného trhu nezávisle na vôli Dodávateľa ,

 - na dodávku Tovaru osobitne upraveného podľa zadania Spotrebiteľa,

 - na dodávku Tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.6.    Ak sa Zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia Tovar doručiť na adresu Dodávateľa spolu s priloženým sprievodným listom a s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu v tvare IBAN alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup Tovaru a/alebo Služieb.

7.    Zákazník berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Dodávateľom a Zákazníkom uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Zákazník je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že darčeky nebudú bez zbytočného odkladu Spotrebiteľom vrátené späť, budú sa posudzovať ako bezdôvodné obohatenie Spotrebiteľa.

8.    Pri splnení podmienok uvedených v tomto článku VOP vznikne Zákazníkovi nárok na vrátenie zaplatených finančných prostriedkov z titulu odstúpenia od zmluvy a vrátenia Tovaru a/alebo Služby. Peňažné prostriedky budú vrátené Zákazníkovi najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vybavení odstúpenia od zmluvy zákazníkovi zaslaný Dodávateľom.

    Stav Tovaru je oprávnený posúdiť vždy Dodávateľ.

    Pokiaľ Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy bez uvedenia dôvodu, v prípade absencie osobitej dohody, náklady na vrátenie prípadne aj iné spojené náklady znáša Spotrebiteľ.

    V prípade dôvodného odstúpenia Spotrebiteľa od zmluvy bude Tovar vrátený na náklady Dodávateľa.

    Pri vystavení dobropisu má Dodávateľ právo vyžadovať od Zákazníka Spotrebiteľa občiansky preukaz, predložením ktorého Spotrebiteľ súhlasí so spracovaním osobných údajov.

    Právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu môže byť Zákazníkovi Podnikateľovi priznané Dodávateľom, pričom sa za rozhodujúce skutočnosti pokladá najmä stav vráteného tovaru, (ne)trvanie záruky a aktuálna výška ceny vráteného Tovaru.IX. Platobné podmienky
1. Dodávateľ akceptuje nasledujúce spôsoby vykonania platby za Tovar a/alebo Služby:

    platba cez internetové rozhranie banky (cez internetbanking)

    platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line),

2. Tovar zostáva až do riadneho zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatia Zákazníkom majetkom Dodávateľa, avšak nebezpečenstvo škody na Tovare (veci) prechádza prevzatím Tovaru na kupujúceho.X. Dodacie podmienky

1.    Osobný odber. Pri osobnom odbere môže Tovar prevziať iba Zákazník alebo osoba ním poverená. Tovar sa preberá v prevádzke Dodávateľa ak nie je dohodnuté inak.

2.    Zasielanie prepravnou službou. Tovar je možné Zákazníkovi zaslať prepravnou službou určenou Dodávateľom, pričom adresa na ktorú sa Tovar zasiela sa musí nachádzať v Slovenskej republike. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň odoslania objednávky.

3.    Zákazník Podnikateľ, je povinný bezprostredne pri prevzatí Tovaru skontrolovať spolu s dopravcom stav Tovaru (počet balíkov, neporušenosť obalu a pod.) podľa priloženého prepravného listu.

4.    Zákazník je oprávnený odmietnuť prevzatie Tovaru, ktorý je poškodený a/alebo neúplný, a/alebo ktorého špecifikácia nie je v zhode so zmluvou.

5.    Pokiaľ Zákazník prevezme zjavne poškodený Tovar je povinný poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

6.    Reklamácia. O neúplnom a/alebo poškodenom Tovare je Zákazník bez zbytočného odkladu povinný oboznámiť Dodávateľa na jeho emailovú adresu uvedenú na Portáli a priložiť k tomuto oznámeniu odovzdávací protokol dopravcu.

6.    V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z týchto VOP Zákazníkom prechádza dôkazné bremeno na Zákazníka. XI. Záručné podmienky

  1.  Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Dodávateľa a platnými právnymi predpismi SR.

  2.  Ako záručný list slúži nákupný doklad. XII. Záverečné ustanovenia1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.5. 2017. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

2. V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky,  zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104, fax. č.: 02/ 58272 170, e-mail: lubica.petiova@soi.sk, anna.dubekova@soi.sk.